Y2hacK
,לארשיב ןושארה ימואלניבה םירקאהה סנכ
.ןועשה ביבסמ , 2000,ץרמל 28-30 םיכיראתב םייקתי

,דלרוו טנרטניא תכורעתל ליבקמב םייקתי סנכה
.ביבא-לת ,הכורעתה ינגב ,ירמגל דרפנ םחתמב ךא
,תונוש קט-ייה תורבחו ,םיבשחמו םישנא תוסחב ךרענ סנכה
.םינכתה תניחבמ האלמ תואמצע לע רמוש ךא

- םינוש םילנאפב ופתתשיו סנכב וצריש ל"וחמ םיחרואה ןיב
,'ץנארק ןייטפק םשב םג עודיה םירקאהה קיתו ,רפיירד ןהו'ג
.ןילרבב סואכ תצובקמ ןוגמ-רלימ ידנאו

- תויתא/תויתוברתו תויגולונכט תויגוסב קוסעי סנכה
,תויטרפו הנפצה ,ינורטקלא רחס תוכרעמב תוצרפ
, Open Source,ירלולסה ןופלטה תויגלונכטב תוצרפ
.דועו ,םירקאה ינוגרא ,"תודסומ"ה ,החטבאה תיישעת ןיב שגפמ

.יתרבח עורא םג והז ,םירקאה יסנכ לש תרוסמה בטימב
,םוקמב םקותש תשרל רבחתהל ונמזוי סנכה יאב
,גניפמק יאנתב סנכה חטשב ןולל
,םינשי םיבשחמב םייסאלק בשחמ יקחשמ קחשל
,םיברעב םירקאה יטרסב תופצל
.סנכה תולילב ביבא-לת ינודעומב תולבלו
…ונכט תביסמ - םויסל

:סנכה ריחמ
.םיירחסמ םינוגראמ םימשרנל $ 120,רתאב םייטרפ םימשרנל - $ 60
.דועו תוביסמ ,דלרוו-טנרטניא תכורעתל םניח הסינכ ,סנכה ינקתמ לכב שומיש ללוכ
.שארמ המשרה תבייחמ ךא ,םניח תונבל הסינכה

- עונלוקבו היזיולטב םתיאר ,םינותיעב הז לע םתארק
!תמאה תא עומשל ןמזה עיגה

סנכה תורטמל רשאב ונתדמע ןלהל

 דוע ,הינפ תא ובציעו טנרטניאה תשר תיתשת תא וחתיפש הלא םה םירקאהה · 
 .ללכה תלחנל הכפהש ינפל 
 םיאורו תוכבוסמ תוכרעמב םיטיבמ םה .םירקוחכ םמצע תא םיאור םירקאה · 
 .וזח אל םהלש םיננכתמה וליפאש תויורשפא ןהב 
 םינימאמ ,תשרב תובר תוכרעמב החטבא תוצרפל תורשפא םיהזמה םירקאה · 
 .הלא תוצרפ ןקתל םילוכיש ימל ותוא קפסל ךרוצבו עדימל תישפוח השיגב 
 תוצרפ םילצנמש ימב ךמות וניאו ,תשרב םזילדנאו תולועפ הנגמY2hacK סנכ · 
 .םירקאה םשב םמצע תא םה םג םינכמו הערל הלאכ 
 
סנכה תורטמ 
 
 ,ונייח לע לש התעפשהבו טנרטניאה תשרב םיניינעתמה םישנאל חותפ שגפמ · 
 שפוח ,עדימ תחטבא לש םיאשונ לע שגד ךות ,עדימ ףותיש לש גולאיד רשפאמה
 .תקולחמב םייונש םיאשונב ללוכ ,תויטרפו עדימ 
 
 ךרכהב םניא טנרטניאהו םיבשחמ םרובעש םיבבוחו םינעוצקמ לש יתרבח שגפמ · 
 .הריציו יוטיב תרוצ ,היגולואדיא ,םייח ךרד אלא חוכו ןוממ תגשהל ילכ 
 
.ךכל ואיבהש תוביסנהו תשרב יחכונה עדימה תחטבא בצמל תועדומה תאלעה · 
 
 םירקאהה תליהק ,היישעתהמ החטבא יחמומ ןיב יתאו יגולונכט ןוידל שגפמ · 
 .תויושרהו 
 
 ,הרטשמ ,ח"צמ ,כ"בש :ןניה עדימ תחטבא אשונב תולפטמה לארשיב תויושרה ***
 םילנאפבו ,סנכב ףתתשהל השקבב ,םלוכל ונינפ ונחנא .הלשממה שאר דרשמ
 .תויושרהו םירקאהה תייליהק ןיבש תורבדיהב םיקסועה 
 תצעייתמה תינמרגה הלשממה ומכ ,םלועב םירחא תומוקמב השענ הז הלועפ ףותיש
 רקאהה תא ןימזה רשא ןוטנילק אישנהChaos Computer Club, תצובק םע
 סרגנוקה ,ןבלה תיבה לע הנגהב םירקאה ףותישב ךרוצה לע זירכהו ץועיל 'גדאמ
 .דועו ,ץועייל קינטימ ןיוק רקאהה תא ןימזה רשא יאקירמאה 
 תושחרתה תמייק ךא ,םלועה רתיבכ םייתרוסמ םירקאה ינוגריא ןיא הב ,לארשיב
 הבר תובישח שי ,ןוחטבה תויושרב ןהו הישעתב ןה עדימה תחטבא םוחתב הבר
 .הזכ שגפמל 
 הרסמנ םתבושת .םהילא ונינפש ל"נה םיפוגה דחא לכמ הלילשב ונינענ ,ונירעצל
 םושמ תאז תושעל םילוכי םניאש רעצ ועיבה םלוכ ךא ,אשונה תובישחב הרכהכ
 ידכ םינוממה םע רבדיהל ונשקיב רשאכ .תאז םירשאמ םניא םהילע םינוממהש
 רבדל ןתינ אל ןכלו ,אשונב םיניבמ םניא םינוממהש ונינענ ,שגפמ שממלו תוסנל
 .םתיא